Search form

Matiyo 19:16

16Kamhan may isang amaama minsogat kan Hisos kay ampangotana iza nga Maistro, daw ono kontana ya hinangen o nga madazaw dazaw tagan hao ka bag-ong kinabohi nga diri mawara?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index