Search form

Matiyo 19:17

17Minsambag si Hisos nga kay ono sang pangotanhen sa mo hao mahitenged ka madazaw? Isa ka ya madazaw ani ya Diyos. Magtoman ko ka toong mga sogo anipen ko kon mahatagan ko ka bag-ong kinabohi nga diri mawara.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index