Search form

Matiyo 19:21

21Minsambag si Hisos nga kon mainsakto ya pagtoman mo ka mga sogo na Diyos pomanaw ko naa. Ipamaligza di mo ya kanmong mga betang. Kamhan ya bazad ipanhatag ka mga pobri anipen ko kon somakop kanao dazaw sobra pen ya mga mahalen mo daked ka hel-anan na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index