Search form

Matiyo 19:22

22Pagpakabati ka na batan-en nga amaama ka laong ni Hisos minpanaw iza. Nagalised ya toong hinawa kay diri kontana naiza ibaligza ya toong mga betang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index