Search form

Matiyo 19:23

23Kamhan minlaong si Hisos ka toong mga sakop nga timan-an mazo gazed ini nga ya tao nga kowartahan malised gazed ya pagsakop naiza ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index