Search form

Matiyo 19:27

27Kamhan minsambag si Pidro kan Hisos nga kami nga kanmong mga sinarigan izang dini kaini minbiza kami ka tanan dazaw makasakop kami kanmo. Agon daw ono pen ya ihatag mo kanami?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index