Search form

Matiyo 19:28

28Minsambag si Hisos nga timan-an mazo gazed ini nga kay-an ka pagkabag-o na kalibotan hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao, hao ya anlo-to dizan ka lo-toanan ka paghari nga madazaw selengan. Kamhan kamo nga napolo may dowa nga sinarigan manlo-to isab kamo dizan ka lo-toanan. Kay ampanhokom kamo ka mga kaliwatan na mga napolo may dowa nga maanak ni Israil.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index