Search form

Matiyo 19:30

30Na, koman nga panahon ya mga mataed nga dato mga pobri siran kay-an. Kamhan ya mga pobri mga dato siran kay-an. Ani ini ya inlaong ni Hisos ka toong mga sinarigan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index