Search form

Matiyo 19:4

4Minsambag si Hisos nga daw wara pen kamo magbasa ka kasoyatan na Diyos nga nagalaong nga kawandini pen ka sinogdan pen na kalibotan ya Diyos ani ya minhinang ka amaama daw ya babazi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index