Search form

Matiyo 19:7

7Kamhan minpangotana sab ya mga Parasiyo kan Hisos nga kon matood ya inlaong mo kanami kay ono sa imbilin ni Moysis ya kanaming karaan ka sogo nga nagalaong nga kon ampakigbelag ya tao ka toong asawa kinahanglan ihatag naiza ka toong asawa ya soyat para ka pagpamatood nga namagkabelag di sirang dowa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index