Search form

Matiyo 19:8

8Minsambag si Hisos nga intogotan kamo ni Moysis ka pagpakigbelag ka kamazong asawa kay mahagdam iza nga diri kamo gazed ampatoo ka sindo na Diyos. Piro kawandini pen ka sinogdan pen na kalibotan waray itogot na Diyos iton nga batasan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index