Search form

Matiyo 2:1

1Na, pagkatao ni Hisos doro ka Bitlihim nga longsod doro ka lopa nga Yoda si Hirodis nga taga Roma ani ya hari ka hel-anan na mga Yodayo doro ka Yoda. Kamhan dini ka Hirosalem may mga mindateng garing ka sebazan. Hanas siran ka pagpaniid ka mga dalan na mga bitoon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index