Search form

Matiyo 2:12

12Pagkakamhan niran paghatag inpasabot siran na sinogo nga garing ka Diyos pinaazi ka pagtag-inep nga nagalaong nga doro kamo mag-azi ka lain dalan kon mag-oli di kamo. Diri kamo magbalik kan Hirodis nga hari.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index