Search form

Matiyo 2:17

17Na, ya hinang ni Hirodis ani ya nakatoman ka inlaong ni Hirimiyas nga propita na Diyos kay kawandini pen nagalaong iza nga wani ya inlaong na Diyos mahitenged ka mga maimpis doro ka Bitlihim nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index