Search form

Matiyo 2:19

19Na, pagkadogay kaiza namola di si Hirodis. Kamhan nagahela pen sin Hosi doro ka lopa nga Ihipto. Pagkatorog ni Hosi impatag-inep iza na Ginoo. Dizan ka toong tag-inep watoy sinogo garing ka Diyos nga nagalaong nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index