Search form

Matiyo 2:22

22Pagkasazod ni Hosi nga ya maanak ni Hirodis nga si Arkilaw ani ya ilis ka toong ama ka paghari ka lopa ka Yoda nahaldek si Hosi ka pag-azi doro. Agon nangaro siran ka lopa nga Galiliya kay ani ya sogo na Diyos kan Hosi pinaazi gihapon ka pagtag-inep.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index