Search form

Matiyo 2:4

4Kamhan impanipon ni Hirodis ya mga oloolo na mga pari nga Yodayo daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo kay nangotana iza kaniran nga daw hain ya dapit nga nataohan na hari nga pinili na Diyos?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index