Search form

Matiyo 2:7

7Pagpakabati ka ni Hirodis kaiza nga panan-og, dizan ka waray lain tao impatipon naiza ya mga hanas ka pagpaniid ka bitoon. Kamhan impangotana naiza kon pira ding ka kahabzen sokad ka pagsebang na makabegwas nga nakitan niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index