Search form

Matiyo 2:9

9Kamhan minpanaw ya mga magpaniiday ka mga bitoon ngaro ka Bitlihim. Ka pagpasinged pen niran ngaro ka nataohan na maimpis minhon-a di kaniran ya makabegwas. Kamhan minhon-a iton kaniran hangtod ka pagpakatenged ka hel-anan na maimpis. Kamhan minheneng di iton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index