Search form

Matiyo 20:1

1Kamhan minlaong si Hisos ka toong mga sakop nga wani pen ya pamolinged ka pagsohol na Diyos ka toong mga sakop. Na, singed iton ka tag-iza ka oma nga intamnan ka obas. Na, pagkabokas minboas ya tag-iza pagpanaw kay dazaw ampangita iza ka mga tao nga makatarabaho doro ka toong oma.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index