Search form

Matiyo 20:10

10Kamhan mindateng disab ya mga mahon-a ka pagtarabaho. Silaong niran nga dakola pen ya kanirang sohol kay minhon-a siran pagtarabaho ambaza kay anika gihapon ya kanirang sohol.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index