Search form

Matiyo 20:17

17Pagkakamhan kaiza minpasinged si Hisos ngaro ka siyodad nga Hirosalem. Ka wara pen siran dateng doro impalain pagpatindeg ni Hisos ya toong mga sinarigan kay ampakahagdam iza kaniran

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index