Search form

Matiyo 20:21

21Kamhan nangotana si Hisos nga daw ono ya maazakan mo? Minsambag iza nga kon somogot ko kay-an ka paghari mo palo-toon mo ya dowang maanak o dizan ka kanmong sain. Ya isa kontana palo-toon dizan ka too mo. Ya isa dimbali ka wala mo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index