Search form

Matiyo 20:22

22Minsambag si Hisos nga wara kamo makasabot kon ono ya inhangzo mazo kanao. Daw makaanget kamo ka kalised nga singed ka maazihan nao kay-an? Minsambag sirang dowa nga makahimo kami kaiton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index