Search form

Matiyo 20:23

23Minsambag si Hisos nga ya mga kalised nga andateng kanao andateng sab matood kamazo. Piro ya inhangzo mazo ka paglo-to dizan ka too nao daw dimbali ka wala nao diri kon hao ya ampili ka tao kay impili daan na Diyos kon sin-o ya makalo-to dizan ka kanaong sain.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index