Search form

Matiyo 20:30

30Na, dizan ka kilid na karsada may dowang ka tao nga nabota nga nagalo-to. Pagpakabati ka niran nga si Hisos ani ya minlabay dizan kaniran minhawag siran nga Ginoo nga kaliwat ni Dabid, kaloy-an mo kami!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index