Search form

Matiyo 20:31

31Kamhan inbaheg siran na mga tao nga nagalaong nga pahenek kamo dizan. Kamhan mintoda hinoa sirang dowa paghawag nga Ginoo nga kaliwat ni Dabid, kaloy-i intawon kami!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index