Search form

Matiyo 20:34

34Kamhan nalooy si Hisos kaniran. Paghogam naiza ka kanirang mata madazaw matood ya kanirang mata. Kamhan min-iba siran kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index