Search form

Matiyo 20:6

6Bisan ka hapit mag-alas singko minbalik disab iza ka mirkado. Dizan pen gihapon ya mga tao nga nagahela-hela. Kamhan nangotana iza nga kay ono sa nga wara sa kamo magtarabaho komang aldaw?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index