Search form

Matiyo 21:1

1Na, pagpasinged nin Hisos ngaro arani ka siyodad nga Hirosalem mindateng di siran ka bariyo nga Bitpahi dizan tenged ka bobong nga inngaranan ka Olibo. Kamhan minsogo si Hisos ka toong sinarigan nga dowa siran

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index