Search form

Matiyo 21:10

10Pagpakadateng ka ni Hisos ka siyodad nga Hirosalem mabibo gazed ya tanan mga taga Hirosalem daw nagalaong siran nga daw sin-o sa iton nga taohana?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index