Search form

Matiyo 21:11

11Minsambag ya mga mataed nga tao nga si Hisos iton nga taga Nazarit nga longsod doro ka Galiliya. Propita iza na Diyos. Ani ini ya pagsaza na mga tao kan Hisos ka pagdateng naiza ka Hirosalem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index