Search form

Matiyo 21:16

16Agon nangotana ya mga oloolo kan Hisos nga daw wara ko makabati ka kanirang inlaong mahitenged kanmo? Minsambag si Hisos nga nakabati di gazed hao. Daw wara pen kamo makabasa ka daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya mga bata daw ya mga nagasoso pen ani ya intoldoan na Diyos ka pagpanaba ka matood nga sinaza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index