Search form

Matiyo 21:19

19Kamhan dizan ka kilid na dalan nakitan naiza ya isang tanem ani ngaran ya igira. Kamhan min-arani iza ka tanem piro wara iza makakita ka bonga, mga dahon ka lamang. Kamhan minlaong si Hisos ka tanem nga sokad koman diri ko makapamonga bisan kon-ong aldaw. Kamhan nangalaza matood ya tanem garing ka gamot ngaro ka mga oldot.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index