Search form

Matiyo 21:21

21Minsambag si Hisos nga timan-an mazo gazed ini nga kon ansarig gazed kamo ka Diyos daw diri kamo andowadowa mahimo isab mazo paghinang ka singed ka paghinang nao ka tanem. Pamolinged ini nga ya bobong dizan kon sogoon mazo iton ka pagsibeg ngaro ka dagat, ansibeg matood iton ngaro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index