Search form

Matiyo 21:25

25Na, daw hain garing ya katenged ni Howan ka pagpamenzag ka mga tao? Daw garing iton ka Diyos kon garing iton ka tao?

Kamhan namaglalislalis siran kon ono sa kontana ya kanirang isambag kan Hisos. Namaglaonglaong siran nga kon ansambag kita nga garing ka Diyos ya katenged ni Howan basi long-on kita ni Hisos nga kay ono sa nga diri sa kamo antoo kan Howan?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index