Search form

Matiyo 21:26

26Piro kon somambag kita nga garing ka tao ya katenged ni Howan pamookon kita na mga tao kay mintoo gazed siran nga si Howan ani ya matood nga propita na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index