Search form

Matiyo 21:28

28Kamhan nagapadazon si Hisos paglaong ka mga oloolo na mga pari daw ya mga malaas nga panalinga kamo. Pamolinged ini nga may tao nga dowa ya toong maanak nga amaama. Na, may isang aldaw nga minsogo iza ka magorang nga Dong, magtarabaho ko komang aldaw doro ka oma.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index