Search form

Matiyo 21:31

31Na, dizan kanirang dowa daw sin-o ya mintoman ka sogo na toong ama? Minsambag siran nga ya magorang ani gazed ya minsogot ka sogo na toong ama.

Minsambag si Hisos nga sabten mazo ini nga ya mga magsokotay ka mga bohis daw ya mga babazi nga minhinang ka maonga ampaseled hao kaniran ka hel-anan na kanaong Ama paghon-a ka pagpaseled nao kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index