Search form

Matiyo 21:35

35Kamhan pagdateng doro indakep di hinoa ya mga sogoonon na mga saop. Kamhan imbonalan ya isang sogoonon. Impatay ya ikadowang sogoonon. Impook ya ikatolong sogoonon ka mga bato.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index