Search form

Matiyo 21:36

36Ka wara pen madogay insogo disab pagpakaro ya mga laing sogoonon nga mataed pen ka hon-a nga inpakaro. Piro impamagbonalan daw impamagpatay isab siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index