Search form

Matiyo 21:38

38Kamhan pagpakakita ka na mga saop nga wani di kaan andateng di ya maanak na tag-iza namagsabotsabot dazon siran nga waton di ngarini kanta ya maanak na tag-iza nga magdawatay kay-an kaini nga lopa nga toong irinsiya. Hala, pamagpatazen ta iza gazed kay dazaw kita ka mazoy makapolos ka pagpanag-iza ka lopa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index