Search form

Matiyo 21:42

42Pagkakamhan indogangan ni Hisos paglaong kaniran nga daw wara pen kamo makabasa ka daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya matimgas nga bato nga inbizaan na mga minhinang ka lagkaw ani ya nahinang nga sinarigan ka pagparig-en ka primirong ogdok na lagkaw. Inhinang iton na Ginoo kamhan madazaw gazed iton pagpakakita nami.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index