Search form

Matiyo 21:43

43Agon pasabten ta kamo nga dini kamazo nga mga Yodayo diri magpadazon ya Diyos ka toong tarabaho. Hinoa karohen naiza ya mga tao nga antoman ka toong mga sogo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index