Search form

Matiyo 21:44

44Nagalaong pen si Hisos pagpamolinged kaniran nga bisan sin-o ya makadasmag kaiton nga matimgas nga bato mangabari ya toong bekeg. Kamhan bisan sin-o ya madateng naiton nga matimgas nga bato ka pagkaligid magemek gazed ya toong lawas. Kilalhen mazo nga ya dakolang matimgas nga bato nga inbizaan mazo ani hao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index