Search form

Matiyo 21:5

5long-an ya taga Siyon nga selengi mazo, waton di ngarini ya kamazong hari. Bisan hari iza nagasakay gihapon iza ka batan-en pen nga asno nga klasi na kabayo. Diri kon maiseg iza paghari naiza ka mga tao. Ani ini ya panan-og na karaang propita.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index