Search form

Matiyo 21:8

8Pagpakasakay ka naiza inhanigan dazon na mga mataed nga tao ya dalan ka kanirang mga bado. Kamhan ya mga iba isab nangotod ka mga paka kay ibetang isab ka dalan kay tahodon si Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index