Search form

Matiyo 21:9

9Mataed ya mga tao nga minhon-a kan Hisos daw mataed isab ya mga mahori. Kamhan namagdengandengan siran pagsinggit nga sazaen ya kaliwat ni Dabid! Sazaen ya mindateng garing ka Ginoo. Intagan iza na Ginoo ka dakola nga gahem. Sazaen, sazaen ya Diyos! Ani ini ya pagsaza na mga tao kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index