Search form

Matiyo 22:10

10Kamhan namanaw ya mga sogoonon ngaro kay dizan ka mga dalan patiponon niran ya bisan sin-o nga tao nga nakitan niran. Bisan maonga ya batasan niran bisan magazon impandapit sirang tanan. Kamhan napono gazed ya lagkaw nga kombitihanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index