Search form

Matiyo 22:11

11Minseled ya hari kay anseleng iza ka mga tao nga bag-ong dinapit. Kamhan nakitan naiza ya amaama dizan nga wara baza iza magbado ka para ka mga dinapit ka kombiti.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index